[for English scroll down]

Polityka prywatności (strona internetowa) HARTING Technology Group

HARTING Technology Group dziękuje Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów prawa w zakresie ochrony tych danych.

Poniższa deklaracja zawiera informacje w jaki sposób zapewniamy ochronę danych osobowych oraz jakiego rodzaju informacje zbieramy do jakich celów.


Anonimowe zbieranie danych


Mogą Państwo odwiedzać strony HARTING Technology Group bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych.

HARTING Technology Group automatycznie gromadzi i przechowuje informacje z plików logów jakie Państwa przeglądarka przesyła do nas. Informacja ta zawiera:

 • Typ przeglądarki / wersja
 • Używany system operacyjny
 • Odnośnik URL (strona, która przekierowuje do www.HARTING.com)
 • Nazwa łączącego się komputera (adres IP)
 • Godzina połączenia z serwerem
 • Pozostałe informacje

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów i wyłącznie w związku z rejestracją, w ramach badania metod kontaktowych lub w celu przetwarzania Państwa zamówień lub zapytań. Ponadto, Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów promocyjnych, badania rynku lub w celu lepszego dostosowania usług elektronicznych świadczonych przez HARTING Technology Group na rzecz swoich klientów za ich wcześniejszą zgodą. Mogą Państwo częściowo lub całkowicie cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie, co będzie miało skutek na przyszłość.

Eksport i przetwarzanie danych w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Żaden eksport nie odbywa się poza kraje EOG.


Ciasteczka i śledzenie strony internetowej

Na tej stronie internetowej korzystamy z systemu analizy stron internetowych PIWIK w celu dokonania pomiaru i analizy wizyt na naszej stronie. Używamy Państwa adresu IP w celu zebrania danych dotyczących ruchu w Internecie, przeglądarce i na komputerze, itp. Te informacje są analizowane w celach statystycznych. Państwa anonimowość jako użytkownika jest zachowana.

Informacje na temat funkcjonowania programu PIWIK Open Source Web Analysis są dostępne na www.piwik.org

Ponadto, strona wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to mała cząstka informacji, która jest zapisywana na komputerze użytkownika, kiedy ten odwiedza strony internetowe. Kiedy użytkownik wraca na daną stronę, to plik cookie pokazuje, że jest to wizyta po-wtórna. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie nie może być wykorzystany do identyfikacji użytkownika na stronach internetowych osób trzecich, w tym na stronie internetowej dostawcy usług analitycznych.

Pliki cookie mogą być dodatkowo wykorzystywane do przechowywania ustawień użytkownika, np. ustawienia języka i kraju, w taki sposób, że będą natychmiast dostępne w czasie następnej wizyty.

Nie używamy adresów IP lub plików cookie w celu identyfikacji Państwa osobiście. Używamy systemu analizy stron internetowych, w celu zwiększenia efektywności naszej strony internetowej.

System zarządzania treścią (CMS), z którego korzystamy ustawia plik cookie, aby zapisać dane sesji

 • ważny do ponownego uruchomienia przeglądarki
  PIWIK ustawia cookie sesji
 • ważny do ponownego uruchomienia przeglądarki
  PIWIK ustawia cookie zwiedzających
 • ważny przez 7 dni
  PIWIK unieważnia adresy IP i przestrzega polecenia DNT (Nie śledź, ang. Do Not Track)


Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na tej stronie internetowej, to należy podać prawidłowy adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteście Państwo właścicielem adresu e-mail i jako właściciel wyrażacie zgodę na otrzymywanie newslettera.

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych, adres e-mail oraz wykorzystanie ich do wysyłania newslettera.


Bezpieczeństwo

HARTING Technology Group wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w celu ochrony danych jakie Użytkownik podaje HARTING Technology Group przed ich przypadkowym lub celowym wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieupoważnione.

Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z postępującym rozwojem technologicznym.


Blog


Państwa adres e-mail jest wymagany do wpisu w blogu i jest przechowywany wyłącznie w celach logowania. Adres nie jest używany do innych usług.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące blogów HARTING, prosimy o kontakt pod adresem:

HARTING Technology Group
Marienwerderstraße 3
32339 Espelkamp
info (at) HARTING.com


Linki zewnętrzne (social media)


Na naszej stronie znajdują się linki do stron portali społecznościowych HARTING Technology Group i linki, które przekierowują do stron internetowych innych firm. O ile taki link nie jest wyraźnie rozpoznawalny, to zwracamy Państwa uwagę, że dany link jest linkiem zewnętrznym. HARTING Technology Group nie ma wpływu na zastosowane pod tymi linkami środki chroniące Państwa dane osobowe. Prosimy Państwa o zapoznanie się z odpowiednimi dla stron zasadami prywatności. W związku z tym, gwarancje niniejszej polityki prywatności nie mają zastosowania na tamtych stronach.


Prawo do informacji / kasacji

Użytkownik ma zawsze prawo do uzyskania informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i przeznaczenia, a także w zakresie związanym z przetwarzaniem danych. Informacje na temat przechowywanych danych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych HARTING Technology Group. Zgodnie z lokalnym prawem ochrony danych Użytkownik ma prawo usunąć lub zablokować swoje dane osobowe przetworzone przez HARTING Technology Group. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych HARTING Technology Group.


Katalog Procedur Publicznych


Dokonaliśmy podsumowania informacji zgodnie z § 4e Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG) w naszym katalogu procedur publicznym. Te informacje są dostępne do wglądu w HARTING Stiftung & Co. KG


Pytania dotyczące ochrony prywatności danych


Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego jesteśmy zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na pytania. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z HARTING Technology Group. Również w przypadku, gdy mają Państwo jakiekolwiek zapytania o udzielenie informacji lub innych czy skargi dotyczące prywatności danych:

HARTING Technology Group
Data Privacy – Mr. Laker
Marienwerderstraße 3
32339 Espelkamp

Unieważnienie.
Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej swoją uprzednią zgodę na wykorzystanie swoich danych.

Unieważnienie drogą elektroniczną: datenschutz(at)HARTING.com

Unieważnienie drogą pocztową: HARTING Technology Group, Mr. Laker, Marienwerderstraße 3, 32339 Espelkamp

W przypadku, gdy Użytkownik cofnie swoją zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych, HARTING AG & Co. KG nie będzie w stanie zapewnić określonych usług, na przykład udziału Użytkownika w loterii.


Ważność polityki prywatności danych

Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian lub dostosowania polityki prywatności. Niniejsza deklaracja została ostatnio zmieniona w dniu 5 sierpnia 2016 r.

 

[ENGLISH]

Privacy policy (website) of the HARTING Technology Group

HARTING Technology Group is pleased with your visit to our website and your interest in our company. We take the protection of your personal information very seriously and strictly observe the regulations of data protection laws.
The following declaration provides an overview of how we ensure this protection and what type of information is collected for which purposes.


Anonymous data collection


In general, you can visit the pages of the HARTING Technology Group without being requested by us to provide any of your personal data.

HARTING Technology Group automatically collects and stores log files information that your browser transmits to us. This information includes:

 • Browser type/version
 • Operating system used
 • Referrer URL (the page that refers you to www.HARTING.com)
 • Hostname of the accessing computer (IP address)
 • Time of the server request
 • Other information

Collection and processing of personal information

Personal data are processed in observance of currently applicable regulations and solely in connection with registration, as part of a survey of contact methods, or in order to process orders or your request. In addition, your data will only be used for promotional purposes, market research or to better tailor the electronic services of the HARTING Technology Group to its customers if you have previously given us your consent. Naturally, you may partially or completely revoke this consent at any time with effect for the future.

Export and processing of data in countries outside the European Economic Area (EEA)

No export takes place in countries outside of the EEA.


Cookies and website tracking

We use the PIWIK web analytics system on this site. PIWIK is used to measure and analyse visits to our website. We use your IP address in order to collect data, including data on internet traffic, via your browser and your computer. This information is analysed for statistical purposes. You as a user remain anonymous during this process.
To learn how PIWIK open source web analytics software works, please see www.piwik.org.

In addition, cookies are used. A cookie is a small file that is stored on your computer when you visit a website. If you visit the website again, the cookie shows that it is a repeat visit. The cookie does not contain any personal information, and it cannot be used to identify you on third-party websites, including the websites of the analysis provider.
Furthermore, cookies can be used to store your preferred settings, e.g. language and country settings, so that these are available immediately on your next visit.
We do not use IP addresses or cookies to personally identify you. We use the web analytics system in order to increase the efficiency of our site.
The Content Management System (CMS) we use creates a cookie to store session data

 • Valid until browser restart
  PIWIK creates a session cookie.
 • Valid until browser restart
  PIWIK creates a visitor cookie
 • Valid 7 days

PIWIK anonymises IP addresses and respects the DNT header (Do Not Track).


Newsletter


Should you wish to receive the newsletter offered on the website, we require a valid email address and information that allows us to verify that you are the owner of the email address and that the owner agrees to receive the newsletter.
You may, at any time, revoke your consent to the storage of the data, the email address as well as their use for sending the newsletter.


Security

The HARTING Technology Group employs technical and organisational security measures in accordance with the state of the art in order to protect the date you provide to the HARTING Technology Group from accidental or deliberate manipulation, loss, destruction or access by unauthorised persons.
Our security measures are continuously improved in line with technological developments.


Blog

Your email address is required for a blog post, and is stored exclusively for logging purposes. The address is not used for other services.
If you have any questions about HARTING blogs, please contact us at:

HARTING Technology Group
Marienwerderstraße 3
32339 Espelkamp
info(at)HARTING.com


External links (social media)

On our website, you will find links to the social media pages of HARTING Technology Group and links which refer to third-party sites. Where this is not obviously recognisable, we point out that this is an external link. HARTING Technology Group has no influence on the measures taken thereon to protect your personal data. We ask that you refer to the respective privacy policies there. Consequently, the warranties of this privacy policy naturally do not apply to these sites.


Right to information/deletion


You always have the right to receive information regarding your stored personal data, its origin and destination, as well as regarding the purpose of the associated data processing. Information about stored data may be obtained from the Data Protection Officer of the HARTING Technology Group. According to local data protection rights you have the right to delete and block personal data processed within the HARTING Technology Group. To do so, please contact the Data Protection Officer of the HARTING Technology Group as well.


Public procedure directory

We have summarised the information pursuant to Section 4e of the Federal Data Protection Act (BDSG) in our public procedure directory.
This information can be viewed at HARTING Stiftung & Co. KG.

Questions regarding data privacy
Your trust is important to us. Therefore we are always available to answer questions. If you have questions regarding the processing of your personal data, you can contact HARTING Technology Group directly. The company is also available in the event that you have any requests for information, other requests or complaints regarding data privacy:

HARTING Technology Group
Data Privacy – Mr. Laker
Marienwerderstraße 3
32339 Espelkamp

Revocation. You may, at any time, revoke previously given consent to use your data in writing or electronically.
Revocation by email: datenschutz(at)HARTING.com
Revocation by regular mail: HARTING Technology Group, Mr. Laker, Marienwerderstraße 3, 32339 Espelkamp

In the event that you revoke consent to store and process your data, HARTING Stiftung & Co. KG will be unable to provide certain services, e.g. participation in sweepstakes.


Validity of the data privacy policy

We reserve the right to change or adjust this privacy policy from time to time. This declaration was last changed on August 5, 2016.

Obowiązującą wersją jest wersja angielska