[for English scroll down]

Na tej stronie internetowej korzystamy z systemu analizy stron internetowych PIWIK w celu dokonania pomiaru i analizy wizyt na naszej stronie. Używamy Państwa adresu IP w celu zebrania danych dotyczących ruchu w Internecie, przeglądarce i na komputerze, itp.

Powyższe informacje są badane dla celów statystycznych. Państwa anonimowość jako użytkownika jest zachowana.
Informacje na temat funkcjonowania programu PIWIK Open Source Web Analysis są dostępne na www.piwik.org

Ponadto, strona wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to mała cząstka informacji, która jest zapisywana na komputerze użytkownika, kiedy ten odwiedza strony internetowe. Kiedy użytkownik wraca na daną stronę, to plik cookie pokazuje, że jest to wizyta powtórna. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie nie może być wykorzystany do identyfikacji użytkownika na stronach internetowych osób trzecich, w tym na stronie internetowej dostawcy usług analitycznych.

Pliki cookie mogą być dodatkowo wykorzystywane do przechowywania ustawień użytkownika, np. ustawienia języka i kraju, w taki sposób, że będą natychmiast dostępne w czasie następnej wizyty.

Nie używamy adresów IP lub plików cookie w celu identyfikacji Państwa osobiście.

Używamy systemu analizy stron internetowych, w celu zwiększenia efektywności naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie, jak zobaczyć jakie pliki cookie zostały ustawione, jak nimi zarządzać, blokować je i usuwać, należy przejść do strony www.allaboutcookies.org. Witryna www.allaboutcookies.org podaje szczegółowe wskazówki krok po kroku, w jaki sposób zarządzać i usuwać pliki cookie, w zależności od rodzaju przeglądarki. Można dostosować ustawienia przeglądarki do preferowanego poziomu ochrony. Na prawym bocznym pasku na stronie znajdują się, o ile to możliwe, linki do ustawień prywatności na stronach internetowych, które wykorzystują pliki cookie na naszej stronie internetowej, w formie reklamy lub widżetów.

Dokładamy starań, aby podać listę wszystkich plików cookie, z których korzystamy my sami lub nasi partnerzy technologiczni, jednakże prosimy pamiętać, że czasami mogą występować krótkie opóźnienia w aktualizacji tej listy. Jeśli zauważycie Państwo rozbieżności, lub brak pliku cookie na liście, prosimy o kontakt z naszym Specjalistą ds. Polityki Poufności pod adresem datenschutz(at)HARTING.com

Pliki Cookies

PIWIK:
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses.
_pk_id.3.b157
_pk_ses.3.b157

TYPO3 frontend user session (weryfikacja formularza, zamówienie katalogowe, koszyk zakupowy):
fe_typo_user
PHPSESSID

Status search filter: Filtr statusu wyszukiwania
closed_toggles
open_toggles
selectedSearchTab

Te funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Zebrane informacje są przetwarzane do sporządzania raportów i poprawy funkcjonalności naszej strony. Pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, łącznie z liczbą odwiedzających stronę, z której strony www korzystali uprzednio i jakie inne strony odwiedzili. Więcej informacji o prywatności PIWIK znajduje się na stronie: http://piwik.org/blog/2011/03/piwik-1-2-custom-variables-first-party-cookies-and-more/

System zarządzania treścią (CMS), z którego korzystamy ustawia plik cookie, aby zapisać dane sesji

• ważny do ponownego uruchomienia przeglądarki
PIWIK ustawia cookie sesji

• ważny do ponownego uruchomienia przeglądarki
PIWIK ustawia cookie zwiedzających

• ważny przez 7 dni
PIWIK unieważnia adresy IP i przestrzega polecenia DNT (Nie śledź, ang. Do Not Track)

 

 

[ENGLISH]

Cookie Policy

On this web site we use the PIWIK web analysis system to measure and analyze the visits to our site. We use your IP address in order to collect data on Internet traffic, on your browser and your computer, etc.
This information is evaluated for statistical purposes. Your anonymity as a user is respected.
Information on the functioning of the PIWIK Open Source Web Analysis Software is available on
www.piwik.org

In addition, cookies are set. A cookie is a small parcel of information which is stored on your computer when you visit a web site. If you return to the site, the cookie shows that it is a repeat visit. The cookie contains no personal data. The cookie cannot be used to identify you on the web sites of third parties, including the web site of the analysis provider.
Cookies can additionally be used to store your preferred settings, e.g. language and country settings, so that they will be immediately available on your next visit.
We do not use the IP addresses or cookies to identify you personally.
We use the web analysis system in order to raise the efficiency of our web site.

For more information about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage, block and delete them, visit www.allaboutcookies.org. The website www.allaboutcookies.org gives you detailed step by step guidance on how to control and delete cookies depending on your browser type. You can adjust your browser settings to your preferred level of protection. In the right hand sidebar we have, where possible, included links to privacy controls for websites that deliver cookies via our website within advertisements or widgets.

We have tried to list all the cookies which we or our technology partners use but please bear in mind that sometimes there may be a short delay in updating this list. If you do notice a discrepancy, or think a cookie is missing, please let us know by contacting our Privacy Officer at datenschutz(at)HARTING.com.

Cookies

PIWIK:
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses.
_pk_id.3.b157
_pk_ses.3.b157

TYPO3 frontend user session (form validation, catalogue order, shopping basket):
fe_typo_user
PHPSESSID

Status search filter:
closed_toggles
open_toggles
selectedSearchTab

These functional cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited. For an overview of privacy at PIWIK visit: http://piwik.org/blog/2011/03/piwik-1-2-custom-variables-first-party-cookies-and-more/

The Content Management System (CMS) that we use sets a cookie to save session data
• Valid till browser restart
   Piwik sets a session cookie
• Valid till browser restart
   Piwik sets a visitor cookie
• Valid 7 days
   Piwik anonymizes the IP addresses and respects the DNT header
   (Do Not Track)

Obowiązującą wersją jest wersja angielska